Büyükaile Sosyal Bütünleşme

Günümüz dünyasında, Modern Belediyecilik anlayışının olmazsa olmazlarından olan sosyal belediyecilik, verilen kamu hizmetlerine sosyal karakter kazandıran, kentlilerin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel durumları ile yakinen ilgilenen ve Yönetim alanındaki 7'den 70'e tüm vatandaşlarına bu konularda sosyal destek sağlayan bir anlayıştır. Bu anlayış günümüz demokrasilerinde vatandaşların devlet kurumlarından ve yerel yönetimlerden beklentilerinin artmasının doğal sonucudur. Sosyal belediyecilik bu beklentileri en iyi şekilde karşılamayı amaçlayan bir hizmet yöntemi olarak yerel yönetimlerin günümüz uygulamalarında hızla öne çıkmıştır. Sosyal Belediyeciliği önceleyen bir bakış açısı ile hizmet veren, hizmet üreten bir yerel yönetim, kentlilerin isteklerini sadece yol, su ve kanalizasyondan ibaret görmez. Bunların yanı sıra kent sakinlerinin sosyal, kültürel, sportif ve benzeri ihtiyaçlarını da mutlaka dikkate alır ve gerekli hizmeti sunar.

Biliyoruz ki insanlar yaşadıkları şehre kendilerini ait hissetmedikleri, şehri benimsemedikleri sürece, o şehrin kalkınmasına, değişmesine ve layıkıyla temsiline olumlu katkı sunamayacaklardır. Bir şehre hizmet ederken, o şehrin kurumları arasındaki iletişimsizlik, özellikle yoksulluk ve sosyal dışlanmayla mücadelede en temel sorunlardan birisi olan koordinasyon eksikliğini ve bölünmüşlüğü beraberinde getirir. O yüzden şehirle ilgili hizmetleri tasarlarken, uygularken şehrin bütün paydaşlarıyla birlikte, paylaşarak, danışarak, katılarak, katılmalarını sağlayarak hizmet üretmek gerekir. "BüyükAile", şehrin, kamu yararına hizmet üreten tüm kurum ve kuruluşlarının hizmetlerini, bütüncül bir yaklaşımla, koordineli olarak, Vatandaşın ayağına götürmeyi hedefleyen, bütün paydaşlarıyla elele vererek, bütüncül bir yaklaşımla, uzun soluklu ve koordineli bir hizmet atağı projesidir. Şehir ancak tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla, eğitim ve hizmet seferberliğinde ellerini taşın altına koymasıyla bir "BüyükAile" olabilir. Bu anlamda tüm kurum ve kuruluşların bir araya gelmesi ve verdikleri hizmetleri koordinasyonlu bir şekilde, ortak hareket ederek vermeleri, verilen hizmetlerin kalitesini arttırmakta, zaman ve kaynak israfının önüne geçmekte, birlikte hareket etmekten dolayı ortaya çıkan sinerji şehrin gelişimine olumlu katkı sağlamaktadır. Bir "BüyükAile" olabilmenin temel adımı, eğitim, farkındalık ve uygulama seferberliği oluşturularak, devlet ile halkı buluşturmak, devleti hizmet anlamında halkın ayağına götürmektir. "BüyükAile" projesi, şehrin sınırları içerisinde yaşayan bütün vatandaşlara ulaşmayı, tüm insanlara dokunmayı, ve tüm hemşehrilerin yaşadıkları şehre olan aidiyet hissini, insan fıtratına uygun olarak geliştirmeyi, pekiştirmeyi hedefler. "BüyükAile" Projesi ile bütün vatandaşların ihtiyaçları, talepleri, istekleri, öneri ve şikayetleri yerinde tespit edilir, onların yaşam kalitelerini yükseltmek, şehre aidiyet bilincini geliştirmek ve pekiştirmek amacıyla mahalle mahalle tüm Şehir dolaşılır. Ulaşılan her mahallede, bütün proje paydaşlarıyla birlikte, ücretsiz sağlık taramaları ve sağlığın korunmasına ilişkin bilgilendirici faaliyetler, periyodik eğitimler, kültürel etkinlikler, film gösterimleri, tiyatrolar, eğlenceli yarışmalar, ziyaretler, tatbikatlar, canlandırmalar, atölye çalışmaları vb. birçok faaliyet yürütülür. Bu faaliyetleri yürütürken şehrin bütün bileşenleriyle ortak hareket edilir.

Bu proje çerçevesinde, Şehrin tümüne ulaşarak, vatandaşlar arasında, birlikte yaşamanın ilkelerini ortaya koymayı, toplumsal yaşamı tanımlayan sosyal doku içinde birey olarak varolmanın yollarını öğretmeyi, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik kalkınmaya destek vermeyi, vatandaşlarımızın yaşam kalitesi bilincinin oluşturulmasına katkı sağlanır. Bu proje ile karşılaştığı toplumsal sorunlarda daha hassas davranan, dayanışmaya ve paylaşmaya odaklanmış kent gönüllülerinin yetiştirilmesine, bu kent gönüllülerinin kent yönetimine aktif olarak katılmasına imkan verilir. Toplum hayatının temel yapı taşı olan ailenin kurulması, sağlıklı evliliklerin yürütülmesi, sağlıklı ve mutlu nesiller yetiştirilmesi için eğitim seferberliği başlatılır. "BüyükAile" Projesi; bir şehrin temel dinamikleri olan, onu ayakta tutan, Komşuluk ilişkilerinin pekiştirilmesine, örf ve adetlerin sonraki nesillere aktarılmasına, çocukların hayal dünyalarının geliştirilmesine ve sağlıklı nesillerin inşasına yönelik faaliyetler yürüten bir projedir.

"BüyükAile" Projesi; kentli bir yaşam tarzının, kentte yaşayan tüm vatandaşların aktif katılımlarıyla yaygınlaştırıldığı, halkın kendisiyle ilgili yaşam kalitesini arttıracak her türlü bilgiye bu faaliyetler aracılığı ile ulaşabilmesine, ulaşabilme yollarını öğrenmesine imkan veren, eğitim temelli faaliyetleri ile yaşam kalitesi artmış, mutlu, huzurlu ve güven duygusunun hakim olduğu bir kent için önemli bir adımdır. Özellikle yaşam kalitesini derinden etkileyen sağlıkla ilgili olarak, vatandaşların, erken tanı yöntemlerini kullanarak, sağlığı olumsuz etkileyen etmenlerden korunmasının sağlanması, öğretim hayatına yeni başlayan çocukların görme kusurlarının daha erken bir dönemde fark edilerek zamanında etkin müdahale imkanına kavuşulması, belli yaş üstü kadınların önemli problemi olan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kemik erimesine karşı önlem alınmasının sağlanması ile ağız diş sağlığının öneminin kavratılması gibi kaliteli bir yaşam için her konuda farkındalığın oluşmasına yönelik birçok faaliyet yine bu projenin öncelikli hedeflerindendir. "BüyükAile" Projesi şehrin imarı, inşası ve ihyası için, son derece önemli, maksimum fayda sağlanan, verimliliği esas alan, çok bileşenli, çok kapsamlı ve uzun soluklu bir projedir. Bu proje; Şehri bir "BüyükAile" yapmayı, aileye şehirde yaşayan 7'den 70'e tüm vatandaşları katmayı, Kente aidiyet duygusunun bu büyük ailenin bir ferdi olarak görüldüğü bir Şehri inşa etmeyi hedeflemektedir. Sosyal belediyecilik bu beklentileri en iyi şekilde karşılamayı amaçlayan bir hizmet yöntemi olarak yerel yönetimlerin günümüz uygulamalarında hızla öne çıkmıştır. Sosyal Belediyeciliği önceleyen bir bakış açısı ile hizmet veren, hizmet üreten bir yerel yönetim, kentlilerin isteklerini sadece yol, su ve kanalizasyondan ibaret görmez. Bunların yanı sıra kent sakinlerinin sosyal, kültürel, sportif ve benzeri ihtiyaçlarını da mutlaka dikkate alır ve gerekli hizmeti sunar. Biliyoruz ki insanlar yaşadıkları şehre kendilerini ait hissetmedikleri, şehri benimsemedikleri sürece, o şehrin kalkınmasına, değişmesine ve layıkıyla temsiline olumlu katkı sunamayacaklardır. Bir şehre hizmet ederken, o şehrin kurumları arasındaki iletişimsizlik, özellikle yoksulluk ve sosyal dışlanmayla mücadelede en temel sorunlardan birisi olan koordinasyon eksikliğini ve bölünmüşlüğü beraberinde getirir. O yüzden şehirle ilgili hizmetleri tasarlarken, uygularken şehrin bütün paydaşlarıyla birlikte, paylaşarak, danışarak, katılarak, katılmalarını sağlayarak hizmet üretmek gerekir. "BüyükAile", şehrin, kamu yararına hizmet üreten tüm kurum ve kuruluşlarının hizmetlerini, bütüncül bir yaklaşımla, koordineli olarak, Vatandaşın ayağına götürmeyi hedefleyen, bütün paydaşlarıyla elele vererek, bütüncül bir yaklaşımla, uzun soluklu ve koordineli bir hizmet atağı projesidir. Şehir ancak tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla, eğitim ve hizmet seferberliğinde ellerini taşın altına koymasıyla bir "BüyükAile" olabilir.

Bu anlamda tüm kurum ve kuruluşların bir araya gelmesi ve verdikleri hizmetleri koordinasyonlu bir şekilde, ortak hareket ederek vermeleri, verilen hizmetlerin kalitesini arttırmakta, zaman ve kaynak israfının önüne geçmekte, birlikte hareket etmekten dolayı ortaya çıkan sinerji şehrin gelişimine olumlu katkı sağlamaktadır. Bir "BüyükAile" olabilmenin temel adımı, eğitim, farkındalık ve uygulama seferberliği oluşturularak, devlet ile halkı buluşturmak, devleti hizmet anlamında halkın ayağına götürmektir. "BüyükAile" projesi, şehrin sınırları içerisinde yaşayan bütün vatandaşlara ulaşmayı, tüm insanlara dokunmayı, ve tüm hemşehrilerin yaşadıkları şehre olan aidiyet hissini, insan fıtratına uygun olarak geliştirmeyi, pekiştirmeyi hedefler. "BüyükAile" Projesi ile bütün vatandaşların ihtiyaçları, talepleri, istekleri, öneri ve şikayetleri yerinde tespit edilir, onların yaşam kalitelerini yükseltmek, şehre aidiyet bilincini geliştirmek ve pekiştirmek amacıyla mahalle mahalle tüm Şehir dolaşılır. Ulaşılan her mahallede, bütün proje paydaşlarıyla birlikte, ücretsiz sağlık taramaları ve sağlığın korunmasına ilişkin bilgilendirici faaliyetler, periyodik eğitimler, kültürel etkinlikler, film gösterimleri, tiyatrolar, eğlenceli yarışmalar, ziyaretler, tatbikatlar, canlandırmalar, atölye çalışmaları vb. birçok faaliyet yürütülür. Bu faaliyetleri yürütürken şehrin bütün bileşenleriyle ortak hareket edilir. Bu proje çerçevesinde, Şehrin tümüne ulaşarak, vatandaşlar arasında, birlikte yaşamanın ilkelerini ortaya koymayı, toplumsal yaşamı tanımlayan sosyal doku içinde birey olarak varolmanın yollarını öğretmeyi, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik kalkınmaya destek vermeyi, vatandaşlarımızın yaşam kalitesi bilincinin oluşturulmasına katkı sağlanır. Bu proje ile karşılaştığı toplumsal sorunlarda daha hassas davranan, dayanışmaya ve paylaşmaya odaklanmış kent gönüllülerinin yetiştirilmesine, bu kent gönüllülerinin kent yönetimine aktif olarak katılmasına imkan verilir. Toplum hayatının temel yapı taşı olan ailenin kurulması, sağlıklı evliliklerin yürütülmesi, sağlıklı ve mutlu nesiller yetiştirilmesi için eğitim seferberliği başlatılır.

"BüyükAile" Projesi; bir şehrin temel dinamikleri olan, onu ayakta tutan, Komşuluk ilişkilerinin pekiştirilmesine, örf ve adetlerin sonraki nesillere aktarılmasına, çocukların hayal dünyalarının geliştirilmesine ve sağlıklı nesillerin inşasına yönelik faaliyetler yürüten bir projedir. "BüyükAile" Projesi; kentli bir yaşam tarzının, kentte yaşayan tüm vatandaşların aktif katılımlarıyla yaygınlaştırıldığı, halkın kendisiyle ilgili yaşam kalitesini arttıracak her türlü bilgiye bu faaliyetler aracılığı ile ulaşabilmesine, ulaşabilme yollarını öğrenmesine imkan veren, eğitim temelli faaliyetleri ile yaşam kalitesi artmış, mutlu, huzurlu ve güven duygusunun hakim olduğu bir kent için önemli bir adımdır. Özellikle yaşam kalitesini derinden etkileyen sağlıkla ilgili olarak, vatandaşların, erken tanı yöntemlerini kullanarak, sağlığı olumsuz etkileyen etmenlerden korunmasının sağlanması, öğretim hayatına yeni başlayan çocukların görme kusurlarının daha erken bir dönemde fark edilerek zamanında etkin müdahale imkanına kavuşulması, belli yaş üstü kadınların önemli problemi olan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kemik erimesine karşı önlem alınmasının sağlanması ile ağız diş sağlığının öneminin kavratılması gibi kaliteli bir yaşam için her konuda farkındalığın oluşmasına yönelik birçok faaliyet yine bu projenin öncelikli hedeflerindendir. "BüyükAile" Projesi şehrin imarı, inşası ve ihyası için, son derece önemli, maksimum fayda sağlanan, verimliliği esas alan, çok bileşenli, çok kapsamlı ve uzun soluklu bir projedir. Bu proje; Şehri bir "BüyükAile" yapmayı, aileye şehirde yaşayan 7'den 70'e tüm vatandaşları katmayı, Kente aidiyet duygusunun bu büyük ailenin bir ferdi olarak görüldüğü bir Şehri inşa etmeyi hedeflemektedir.